Datganiad mewn ymateb i adroddiad dros dro Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

Mae Carole-Anne Davies, Prif Weithredwr Comisiwn Dylunio Cymru, yn croesawu cyhoeddiad adroddiad dros-dro Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru. Dywedodd hi: “Mae Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru yn ystyried sut gellid lleihau traffig, hwyluso cysylltedd a phrofi’r angen i gydlynu trafnidiaeth a chynllunio defnydd tir.

“Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn cefnogi ymdrechion i gydlynu trafnidiaeth a chynllunio defnydd tir yn llawn ac yn strategol. Fel y dangoswyd yn ein charette cydweithrediadol ar ddatblygiadau yng nghyswllt trafnidiaeth yn 2019, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, awdurdodau lleol, a Thrafnidiaeth Cymru er mwyn sichrau bod buddsoddiadau creu lleoedd yn y dyfodol yn gydgysylltiedig.

“Mae ein gwaith ar greu lleoedd trwy Bartneriaeth Creu Lleoedd Cymru, a thrwy ddatblygiad y Siarter Creu Lleoedd, wedi amlygu bod creu lleoedd sy’n addas ar gyfer teithio llesol, a thrafnidiaeth gyhoeddus, yn allweddol i greu gofodau llwyddiannus. O’r herwydd, mae’n galonogol iawn gweld datblygu argymhellion sy’n bwriadu sefydlu rhwydwaith a allai gynyddu’r defnydd ar drafnidiaeth gyhoeddus, a theithio llesol yn yr ardal, gan ei gwneud yn ddewis arall deiniadol yn hytrach na defnyddio cerbydau preifat.”

Gallwch ddarllen yr adroddiad dros dro yma.