City Spires, Newport (April 07)

Mae Cyfarwyddiaeth Cynllunio Llywodraeth Cymru wedi dechrau’r gwaith o lunio Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Bydd hwn yn cyflwyno fframwaith 20 mlynedd ar gyfer Cymru ynghylch defnydd tir, a bydd yn disodli Cynllun Gofodol Cymru.  Bydd y fframwaith yn gyfle cyffrous i ddylunio da ychwanegu gwerth drwy ddull gweithredu cydgysylltiedig. Mewn ymateb i alwad diweddar am brosiectau, cyflwynodd Comisiwn Dylunio Cymru gynnig i greu llwybr twristiaeth cenedlaethol yng Nghymru.

Cynnig am brosiect Cymru gyfan arfaethedig ydy Crwydro Cymru, sydd yn cael ei gydlynu gan Gomisiwn Dylunio Cymru, fydd yn defnyddio pŵer dylunio a chynllunio da, i wella profiad pobl o dirweddau godidog Cymru, ac ar yr un pryd, ychwanegu gwerth at y diwydiant twristiaeth ac economïau gwledig.

Bydd y prosiect yn nodi ac yn hyrwyddo llwybrau prydferth o gwmpas Cymru, ac yn comisiynu ymyriadau ar hyd y llwybrau hynny, sy'n ymgysylltu pobl gyda’r dirwedd â’i hadnoddau naturiol a’i threftadaeth.

Bydd y llwybrau yn caniatáu ar gyfer amrywiaeth o ddulliau teithio, gan gynnwys gyrru, cerdded, beicio ac opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus, gydag ymyriadau a fydd yn cynnwys ardaloedd gwylio, mannau picnic, mannau gorffwys, toiledau cyhoeddus a safleoedd trafnidiaeth. Bydd pob ymyriad yn cael eu cynllunio'n ofalus mewn ymateb i ddealltwriaeth ddofn o’i le, er mwyn arddangos harddwch lleoliad y dirwedd, dawn dylunio a chrefftwaith.

I sicrhau gwerth gorau o'r prosiect, bydd nifer o sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd i gydlynu'r gwahanol agweddau ar y prosiect, a fydd yn cael ei arwain gan Gomisiwn Dylunio Cymru. Mae ethos y prosiect yn dilyn saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn agos, drwy fynd i’r afael â materion yn ymwneud â’r economi, gwydnwch, amgylchedd, twristiaeth, diwylliant, treftadaeth, iechyd, cymuned a chynwysoldeb. Bydd comisiynu timau dylunio ac adeiladu ar gyfer pob un o'r ymyriadau yn annog arferion arloesol a chydweithredol, ac yn cefnogi a hyrwyddo dawn dylunio.

Fel prosiect craidd Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru, mae Crwydro Cymru yn darparu prosiect defnyddiol, strategol, ledled y wlad, sy'n bodloni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer cynllunio cynaliadwy, wedi'i lywio gan le, gyda buddsoddiad cyfalaf minimol. Gellir defnyddio Crwydro Cymru fel enghraifft batrymol o fuddugoliaeth gynnar, i ddangos gwerth yr ymagwedd gydweithredol, integredig a strategol at gynllunio a chreu lleoedd yng Nghymru a gymeradwywyd gan y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Darllenwch y cynnig llawn yma: Crwydro Cymru: Cynnig Comisiwn Dylunio fel rhan o’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Trydar:
Edrychwch ar #WelshWays i greu llwybr twristiaeth cenedlaethol ar gyfer Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru #NDF