Hyrwyddo dylunio da

 

Ein gweledigaeth yw creu Cymru sy’n syml, yn lle gwell.

 

Fel corff arbenigol, sefydlwyd Comisiwn Dylunio Cymru gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i hyrwyddo dylunio da. Rydym yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio lleol, buddsoddwyr, datblygwyr a chleientiaid comisiynu i gipio gwerth dylunio o ansawdd uchel; i’ch helpu i gael gwell canlyniadau, gwell elw ar fuddsoddiad, ac i gefnogi llesiant. Rydym yn meithrin y doniau dylunio a’r talent hefyd sydd eu hangen ar gyfer twf ac arloesedd.

Gyda chylch gwaith sy’n rhychwantu’r amgylchedd adeiledig cyfan yng Nghymru, rydym yn dîm arbenigol, amlddisgyblaethol. Nid ydym yn sefydliad aelodaeth nac yn gorff proffesiynol, ac nid ydym yn cynrychioli buddiannau unrhyw broffesiwn unigol.

Ein pwrpas ydy:

  • Cefnogi safonau uchel o ddylunio a phensaernïaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru, drwy hyrwyddo dealltwriaeth well o faterion yn ymwneud â dylunio, a phwysigrwydd safonau da ar gyfer gwella’r amgylchedd adeiledig ymhob sector.
  • Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â Chynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, gan hyrwyddo arferion gorau ym meysydd effeithlonrwydd ynni, gwaredu gwastraff a chludiant cyhoeddus.
  • Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â’r safonau uchaf yng nghyswllt cyfle cyfartal a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.
  • Rhoi sylw dyladwy i hyrwyddo rhagoriaeth mewn datblygiadau cyffredin, fel stadau tai ac unedau diwydiannol, yn ogystal â hyrwyddo rhagoriaeth mewn prosiectau sy’n dwyn bri.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy? Gallwch ein ffonio ni ar 029 2045 1964

Back